Ataşehir/İstanbul

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

 

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme“); Fetih Mahallesi Tahralı Sokak Kavakyeli İş Merkezi No:7A Daire:30 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim GMC Otomasyon Ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“GMC“) ile GMC’ye ait Agri-Rest isimli mobil Uygulamasını kullanmak amacıyla işbu Sözleşme’ye ve Uygulamada yer alan şartlar ve kurallara onay veren Kullanıcı arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

1.2. GMC ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2.TANIMLAR

 

Uygulama: Agri-Rest isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

 

Hizmet: Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GMC ya da GMC’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve Uygulamaları ifade eder.

 

Kullanıcı: GMC ile akdettiği işbu Sözleşme kapsamında Uygulama’ya erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın hesabını yönetim sayfası, Uygulama’ya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi bilgileri ifade eder.

 

Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı kullanıcılığına ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel sanal alanı ifade etmektedir.

 

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.


Mesaj: GMC’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların GMC tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

 

İçerik: Uygulama’da işlenen, yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, grafik, metin, resim, tasarım, marka, ikon, veri, görsel veya işitsel vb. imgeler, logo, knowhow, tasarım, katalog, dosya, arayüz, liste, data, kodlar, slogan ve diğer işaret, sayfa düzeni, vb. her türlü unsur.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; GMC’nin sahip olduğu Agri-Rest isimli mobil uygulamasından ve/veya Uygulama üzerinde GMC ya da GMC’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den Kullanıcı’ların faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BWE tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve Türk hukukuna uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. Kullanıcılık statüsünün kazanılması için, Uygulama’nın ilgili bölümünden işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ile Kullanıcılık statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

 

4.2. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmak amacıyla GMC’ye vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, GMC’nin ve Uygulama’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3.Uygulama’da kullanıcılık statüsünün kazanılabilmesi için reşit olmak, tüzel kişi için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve GMC tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak kullanıcılıktan uzaklaştırılmamış veya kullanıcılıktan süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi GMC tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak kullanıcılıktan uzaklaştırılmış veya kullanıcılığı askıya alınmış; kullanıcılıktan süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular kullanıcı adı ve şifresi gönderilmiş olsa dahi Kullanıcılığın doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

4.4. Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası’na erişmek ve Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi Kullanıcı’ya GMC tarafından gönderilecek olup şifrenin Kullanıcı tarafından Uygulamaya girildiğinde değiştirilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup şifrenin değiştirilmemesinden GMC sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı adı ve şifre bilgisinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya GMC’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu GMC’nin herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut GMC aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararı Kullanıcı’ya rücu edebilecektir.

 

4.5. GMC, Seralara kurulacak olan Agri-Rest donanımında bulunan sensörlerden yapılacak olan ölçüm sonucu Uygulamaya yansıyacak olan iç ortam sıcaklığı, iç ortam nemi, iç ortam karbondioksit seviyesi, toprak sıcaklığı, toprak nemi, toprak tuzluluğu, sulama suyu pH seviyesi değerlerinin doğru olacağına dair hiçbir surette garanti vermemektedir. Kullanıcı bu hususu bilerek Uygulamayı kullandığını, işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda onay verdiğini ve bu verilerin yanlış olmasından kaynaklanan maddi, manevi, menfi, müspet, hukuki, idari, cezai velhasıl her türlü zarardan, kayıptan, masraftan her nam altında olursa olsun GMC’yi sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. GMC, Uygulama’nın ‘Hava Tahmini’ kısmında yer alan hava durumu ve meteoroloji bilgilerini üçüncü bir sağlayıcıdan temin etmekte olup bu bilgilerin doğruluğu hususunda sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı bu hususu bilerek Uygulamayı kullandığını, işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda onay verdiğini ve bu verilerin yanlış olmasından kaynaklanan maddi, manevi, menfi, müspet, hukuki, idari, cezai velhasıl her türlü zarardan, kayıptan, masraftan her nam altında olursa olsun GMC’yi sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7. Uygulama’nın planlı otomasyon ve koşullu otomasyon bölümünde işlem yapma yetkisi münhasıran Kullanıcılara ait olup, planlı otomasyon ve koşullu otomasyon bölümünde yapılmış olan işlemlerden doğabilecek maddi, manevi, menfi, müspet, hukuki, idari, cezai velhasıl her türlü zarardan, kayıptan, masraftan ve üçüncü kişilerin taleplerinden Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı bu hususu bilerek Uygulamayı kullandığını, işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda onay verdiğini ve bu sebeple GMC’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm koşullara, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi, bunları ihlal etmemeyi ve İşbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm maddi, manevi, menfi, müspet velhasıl her türlü zarar, hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacak olup GMC’nin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5.2. GMC, Uygulamada kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir İçeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu İçerik’lerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

5.3. Uygulama, GMC’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya içeriklere bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantı veya referanslar bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Kullanıcı, GMC’nin bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. GMC’nin Kullanıcı’ya hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği zaman Uygulama’nın içeriğini değiştirme, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir Hizmet’i değiştirme ya da sona erdirme hakkı mevuttur. Böyle bir durumda Kullanıcı her ne isim altında olursa olsun GMC’den herhangi bir tazminat talep edemez.

 

5.5. GMC, Kullanıcı’nın Uygulama’yı işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullandığını ve/veya Uygulama’da belirtilen koşullara aykırı hareket ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde, Kullanıcı’nın Uygulama’nın tamamı ve/veya bir bölümünü kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme, kullanıcılığı askıya alma hakkında sahiptir.

 

5.6. Kullanıcı, GMC’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple GMC’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.7. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde GMC’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

 

5.8. Kullanıcı, Uygulama’yı kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak ve diğer Kullanıcı’ların kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.9. Kullanıcı, Uygulama’nın veya Uygulama’ya bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Uygulama’nın veya Uygulama üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Kullanıcı, Uygulama’nın herhangi Kullanıcı’sına ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, Uygulama’nın veya Uygulama’ya bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.

 

5.10. Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, videoları, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.11. Kullanıcı, Uygulama’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Uygulama’ya teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Uygulama’ya sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla GMC tarafından talep edilen önlemleri derhal alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.12. Kullanıcı, Uygulama veya İçerik’in tamamına veya bir kısmına veya Uygulama ile bağlantılı sistem veya ağlara, GMC veya Kullanıcı’ların sunucularına, Uygulama üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Uygulama üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır. 

 

5.13. GMC, Uygulama’da verilen hizmetin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına, Uygulama’nın planlı otomasyon ve koşullu otomasyon bölümünde kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde aksaklıklar, gecikmeler yaşanmayacağına dair hiçbir surette garanti vermemektedir. GMC özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, GMC’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

5.14. GMC gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları, zararları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı her ne isim altında olursa olsun GMC’den herhangi bir tazminat talep edemez.

 

5.15. GMC, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

5.16. GMC, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

5.17. GMC, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin akdedilmesi esnasında ve kullanıcılık statüsünün devam ettiği süre boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. GMC, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Kullanıcı, kendine ait bilgilerin GMC tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermekte olup bu sebeple GMC’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

5.18. Kullanıcı, GMC’nin kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.19. Kullancı, Uygulama’ya kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Kullanıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Uygulama’nın reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel GMC’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

5.20. GMC, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabilir.

 

5.21. GMC’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile GMC’nin Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

 

6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. GMC gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, GMC belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

 

6.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri GMC tarafından;

 

(I) Kullanıcı’nın GMC’ye bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi,

(II) Uygulama’da yayınlanması,

 

yollarından biriyle yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikler Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

6.3. Şüpheye mahal vermemek adına, GMC Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanma tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Kullanıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir.

 

6.4. Taraflar, Kullanıcı’nın GMC’ye bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kullanıcı’nın GMC’ye bildirdiği e-posta adresine mail gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır. Kullanıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 

6.5. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.4’ü uygulanacaktır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Mücbir Sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, , yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, GMC’nin kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

Mücbir Sebep sayılan tüm haller, GMC’nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, GMC ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Kullanıcı bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek GMC den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT

 

8.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 

8.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Uygulamada ilan edilen kurallarına uyulmaması sebebiyle GMC’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini GMC’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, GMC’nin söz konusu hakkını kullanması GMC’nin Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve GMC Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

 

8.3. Kullanıcı, İşbu Sözleşme’yi imzalamakla Uygulamaya erişimden, Uygulamada yer alan bilgilerin, Hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun GMC, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya Uygulama hizmetlerini hazırlayan kişilerin sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1. Agri-Rest markası ve logosu, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bunlara ilişkin olarak GMC tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile GMC’nin mülkiyetindedir.

 

9.2. Kullanıcı, GMC’nin izni olmaksızın Uygulama ve/veya İçerik’in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GMC ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremez veya benzeri bir faaliyet yapamaz.

 

9.3. Kullanıcı, GMC’nin ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. GİZLİLİK

 

10.1. Gizli Bilgi; bu sözleşmenin ekleri ile birlikte bütün içeriği, Taraflar’ca karşı Taraf’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü bilginin yanı sıra sözleşme dolayısıyla Taraflar’ın vakıf olduğu ve karşı Taraf’ça geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bir Taraf’ın patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, bir tarafın diğer tarafa temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

10.2. Taraflar, Gizli Bilgi’nin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde almayı taahhüt eder. Taraflar’dan biri veya çalışanları, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüte düşerlerse, diğer Taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir.

 

10.3. Taraflar’ın bu madde kapsamındaki yükümlülükleri sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, söz konusu gizlilik yükümlülüğü, Taraflar’ın işbu sözleşme konusuna dahil ettiği ve görevlendirdiği personelinin sır saklama yükümlülüğünü de içermektedir ve süresi sözleşme bitiminden itibaren 10 (on) yıldır.

 

10.4. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir.

 

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

GMC, Kullanıcı’nın Uygulama’da sunulan hizmetler’den yararlanabilmek için Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. GMC, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Uygulama’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Uygulama’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ :

 

Kullanıcı, GMC’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

 1. SÖZLEŞMESİ’NİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 1. TADİL VE FERAGAT; 

 

Taraflar’dan birinin Kullanıcı Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

 1. TARAFLARIN İLİŞKİSİ

 

Sözleşme’nin her bir tarafı birbirinden bağımsız olup, İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, işçi-işveren ilişki, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ:

 

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda GMC’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile GMC veya GMC’nin hizmet sağlayıcılarının/alt hizmet sağlayıcılarının veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanun’u anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

18.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

18.2. İşbu Sözleşme 18 (onsekiz) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.